کلمه جو
صفحه اصلی

جواب قبول

فارسی به انگلیسی

[without the 'ezafah'] reply paidکلمات دیگر: