کلمه جو
صفحه اصلی

دادخواستن

فارسی به انگلیسی

to plead for justiceکلمات دیگر: