کلمه جو
صفحه اصلی

دلالی کردن

فارسی به انگلیسی

to be a brokerکلمات دیگر: