کلمه جو
صفحه اصلی

روانپزشک

فارسی به انگلیسی

psychotherapist, psychiatrist, therapist


فارسی به عربی

طبيب نفسانيکلمات دیگر: