کلمه جو
صفحه اصلی

صفادادن

فارسی به انگلیسی

to make pleasant, to reconcileکلمات دیگر: