کلمه جو
صفحه اصلی

صدقه خور

فارسی به انگلیسی

almsman, eleemosinaryکلمات دیگر: