کلمه جو
صفحه اصلی

ضمیر لایشعر

فارسی به انگلیسی

the unconscious mindکلمات دیگر: