کلمه جو
صفحه اصلی

متقاطرا

فارسی به انگلیسی

diametricallyکلمات دیگر: