کلمه جو
صفحه اصلی

محضا لله

فارسی به انگلیسی

(merely) for God's sakeکلمات دیگر: