کلمه جو
صفحه اصلی

مطلعین

فارسی به انگلیسی

well - informed personsکلمات دیگر: