کلمه جو
صفحه اصلی

کشتیرانی بازرگانی

فارسی به انگلیسی

merchant marine


فرهنگ فارسی

کشتیرانی، ناوگان بازرگانیکلمات دیگر: