کلمه جو
صفحه اصلی

آب پاش

فارسی به انگلیسی

sprinkler, watering can


فرهنگ معین

(اِمر.) آلتی دسته دار و سر پهن و سوراخ سوراخ برای آب دادن به گیاهان .


لغت نامه دهخدا

آب پاش . (اِ مرکب ) آوندی که بدان بر زمین و گُل و چمن آب پاشند. رشاشه . آب پاچ .کلمات دیگر: