کلمه جو
صفحه اصلی

آبگینه ای

فارسی به انگلیسی

glass, vitreousکلمات دیگر: