کلمه جو
صفحه اصلی

آسمان غرنبه

فارسی به انگلیسی

thunder, thunderclap


فرهنگ معین

( ~. غُ رُ بِ) (اِمر.) (عا.) = آسمان غرغره . آسمان غرش : رعد، تندر.کلمات دیگر: