کلمه جو
صفحه اصلی

آلاگارسون

فارسی به انگلیسی

shingle


فرهنگ معین

(سُ) [ فر. ] (ص .)اصطلاحی برای موی خانم ها به سبک موی پسران و مردان .کلمات دیگر: