کلمه جو
صفحه اصلی

بارومتری

فارسی به انگلیسی

barometric


عربی به فارسی

وابسته به سنجش فشار هواکلمات دیگر: