کلمه جو
صفحه اصلی

پایست گرای

فارسی به انگلیسی

survivalistکلمات دیگر: