کلمه جو
صفحه اصلی

پلاریته

فارسی به انگلیسی

polarityکلمات دیگر: