کلمه جو
صفحه اصلی

خامدستی

فارسی به انگلیسی

inexperience, novitiateکلمات دیگر: