کلمه جو
صفحه اصلی

ذلیلانه

فارسی به انگلیسی

abjectlyکلمات دیگر: