کلمه جو
صفحه اصلی

طرز گفتن

فارسی به انگلیسی

style, utteranceکلمات دیگر: