کلمه جو
صفحه اصلی

میانگین عمر

فارسی به انگلیسی

life expectancyکلمات دیگر: