کلمه جو
صفحه اصلی

ناآشنا

فارسی به انگلیسی

alien, strange, stranger, unfamiliar


مترادف و متضاد

بیگانه، غریب، غریبه، غیر، مجهول‌الهویه، ناشناخته، ناشناس، نامانوس ≠ آشنا


نابلد، ناوارد


۱. بیگانه، غریب، غریبه، غیر، مجهولالهویه، ناشناخته، ناشناس، نامانوس
۲. نابلد، ناوارد ≠ آشنا


لغت نامه دهخدا

ناآشنا. [ ش ْ / ش ِ ] (ص مرکب ) غیر معروف . ناشناس . (ناظم الاطباء). بیگانه . غریب . نامعلوم . مردی ناآشنا. ناشناس . شُطسی ّ؛ ناآشنا، زیرک ، سرکش . (منتهی الارب ): تَذَمﱡر؛ دیگرگون و ناآشنا گردیدن . (از منتهی الارب ) :
چنین داد [ گشتاسب ]پاسخ [ بچوپان ] که ای نامدار
یکی کوه تازم دلیر و سوار
مرا گر بداری به کار آیمت
به رنج و به بد نیز یار آیمت
بدو گفت نستار [ چوپان قیصر ] از این در بگرد
تو ایدر غریبی و بی نام مرد
بیابان و دریا و اسبان یله
به ناآشنا چون سپارم گله .

فردوسی .


|| بی اطلاع . بی خبر. (ناظم الاطباء). که عارف به کاری نیست . که آشنائی و مهارت ندارد. || ناموافق . ناسازگار.

فرهنگ عمید

ناشناس؛ بیگانه.کلمات دیگر: