کلمه جو
صفحه اصلی

ورزش شکم

فارسی به انگلیسی

sit-up, situpکلمات دیگر: