کلمه جو
صفحه اصلی

وضع اضطراری

فارسی به انگلیسی

emergency, exigency, force majeure, pinchکلمات دیگر: