کلمه جو
صفحه اصلی

کاتد

فارسی به انگلیسی

cathode

مترادف و متضاد

cathode (اسم)
کاتد، الکترود منفی، قطب منفی، قطب منی

فرهنگ فارسی

( اسم ) قطب منفی یک پیل الکتریکی الکترد متصل بقطب منفی یک پیل فرود .

فرهنگ معین

(تُ ) [ فر. ] (اِ. ) ۱ - قطب منفی لامپ الکترونی که بر اثر گرما الکترون گسیل می کند. ۲ - پایانه یا الکترود منفی .

فرهنگ عمید

قطب منفی پیل الکتریکی، باطری، و مانند آن ها.

دانشنامه عمومی

کاتُد، الکترودی منفی که جریان الکتریکی از طریق آن از دستگاه الکتریکی قطبیده خارج می گردد. بعبارتی جز پذیرنده الکترون را گویند.
آنُد
در طبیعت دو گونه واکنش کاتدی رخ می دهد:
کاهش اکسیژن محلول:
این واکنش در همه محیطها (اسیدی، خنثی، بازی) بدین گونه است:

دانشنامه آزاد فارسی

کاتد (شیمی). کاتُد (شیمی)(cathode)
در شیمی، الکترود منفی سلولالکترولیتی. معمولاً در محلول ها، ذرات مثبت (کاتیونها) به سمت آن جذب می شوند. کاتد بار منفی خود را با اتصال به قطب منفی منبع برق خارجی به دست می آورد، اما الکترود منفی در سلول الکتریکی (باتری) برعکس عمل می کند و بار خود را از واکنش های شیمیایی خود به خودی کسب می کند که درون سلول رخ می دهند.

کاتد (فیزیک). کاتُد (فیزیک)(cathode)
در الکترونیک، بخشی از وسیلۀ الکترونیکی که در آن الکترون تولید می شود. در لامپ گرمایونی۱، الکترون ها براثر گرمایی تولید می شوند که جریان اعمال شده پدید می آورد. در سلول فتوالکتریک۲، الکترون ها براثر برهم کنش نور با ماده ای نیم رسانا۳ تولید می شوند. کاتد۴ را نسبت به الکترودهای دیگر وسیلۀ الکترونیکی، یعنی آنُد۵ها، در پتانسیلی منفی نگه می دارند تا آزادسازی الکترون ها از کاتد، و حرکت آن ها به طرف آند تضمین شود.
thermionic valvephotocellsemiconducting materialcathodeanode

فرهنگستان زبان و ادب

{cathode} [شیمی، فیزیک] [شیمی] الکترود منفی که در آن واکنش کاهش رخ می دهد [فیزیک] چشمۀ گسیل الکترون در لامپ الکترونی

جدول کلمات

قطب منفی


کلمات دیگر: